Skip to Content

Сообщение о проведении ежегодного общего собрания акционеров

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬККОКС» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191112; місцезнаходження: вул. Зарічна, б.1, м. Донецьк, Донецька обл., Україна, 83086) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «02» квітня 2015 року о 11.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 87532, Донецьк обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: «02» квітня 2015 року о 10.00 годині.
Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «02» квітня 2015 року о 10.45 годині.
Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87532, Донецьк обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – «27» березня 2015 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
  4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
  5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
  6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
  7. Попереднє схвалення значних правочинів, які зможуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупності вартості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних Зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 83086, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Зарічна, буд. 1, юридичний відділ, з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 15.00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення.

Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Коцюба Тетяна Іванівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою  договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий у іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначені кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (062)387-32-30, (062)387-30-73.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050)425-00-78.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

466818

516742

Основні засоби

45126

89141

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

19448

21184

Сумарна дебіторська заборгованість

368291

397658

Грошові кошти та їх еквіваленти

2978

3818

Нерозподілений прибуток

92347

215629

Власний капітал

154618

277900

Статутний капітал

62271

62271

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

312200

238842

Чистий прибуток(збиток)

-123282

-34546

Середньорічна кількість акцій (шт.)

249086000

249086000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

661

720

Генеральний директор ПАТ "Донецьккокс"    А.Л. Шабанов 

Адрес: Украина, г. Донецк, ул. Заречная, 1
Телефон: +38 (062) 387-30-70 (приемная)
Отдел сбыта:
Телефон: +38 (062) 387-31-80
Факс: +38 (062) 387-32-68 

 
 

КОКСОХИМИЯ УКРАИНЫ
КОКСОХИМИЯ
ГИПРОКОКС 

 

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

work operator kotlov 3

Просмотреть увеличенную карту

 

by Dr. Radut.