Skip to Content

Сообщение о проведении ежегодного общего собрания акционеров

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬККОКС» (далі - Товариство)
(ідентифікаційний код 00191112; місцезнаходження: вул. Зарічна, б. 1, м.Донецьк, Донецька обл., Україна, 83086) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: «18 » квітня 2014 року о 11.00 годині.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 83086, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Зарічна, буд.1, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 15-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник юридичного відділу Коцюба Тетяна Іванівна.

Телефони для довідок : (062) 387-32-30, 387-30-73.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (тис. грн)

Найменування показника Період
2013р.
звітний
2012р. попередній
Усього активів

516742

487159

Основні засоби

89141

86098

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

21184

19139

Сумарна дебіторська заборгованість

397658

376035

Грошові кошти та їх еквіваленти

3818

2385

Нерозподілений прибуток

215629

250189

Власний капітал

277900

312214

Статутний капітал

62271

62271

Довгострокові зобов’язання

-

2847

Поточні зобов’язання

238842

172031

Чистий прибуток(збиток)

-34546

-30109

Середньорічна кількість акцій (шт.)

249086000

249086000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

2900000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

246

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

720

755

 

Виконуючий обов’язки генерального директора ПАТ "Донецьккокс"    А.Л. Шабанов 

Адрес: Украина, г. Донецк, ул. Заречная, 1
Телефон: +38 (062) 387-30-70 (приемная)
Отдел сбыта:
Телефон: +38 (062) 387-31-80
Факс: +38 (062) 387-32-68 

 
 

КОКСОХИМИЯ УКРАИНЫ
КОКСОХИМИЯ
ГИПРОКОКС 

 

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

work operator kotlov 3

Просмотреть увеличенную карту

 

by Dr. Radut.